top of page
stanworth%20logo-L%20TAGLINE_edited.jpg

Jim Stanworth

WELCOME TO MY WEBSITE

Thanks for visiting! Explore my website to learn more about me, my background, and how I can help you.

If you have questions (in Dutch or English) or would like to discuss an opportunity to work together,

feel free to get in touch.

Home: Welcome

Dienstverlening kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Voor het verkrijgen van een volledig beeld en goed inzicht zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek nuttig en versterken die elkaar. Als marktonderzoeker heb ik ruime ervaring op beide gebieden en kan ik u helpen met het formuleren van uw onderzoeksvraag en het bepalen van de juiste en passende onderzoeksopzet.

Home: Text
Bar Chart

Kwantitatief onderzoek, 
data-analyse &
strategische marktanalyse

Home: Welcome

Competenties

Formuleren onderzoeksprobleemstelling en vraagstellingen, 
ontwikkelen vragenlijst

KWANTITATIEF ONDERZOEK

Uitzetten vragenlijst,
verzamelen en analyseren van gegevens,
rapporteren en presenteren van resultaten, conclusies en advies

QUALTRICS, SPSS

Analyseren bestaande (intern reeds beschikbare) gegevens,
toepassing voor customer marketing methode en interne business analyse

DATA-ANALYSE
- SPSS, R, EXCEL -

Markt- en concurrentieanalyse

STRATEGISCHE MARKTANALYSE
- SCENARIO PLANNING, COMPETITIVE DEEP DIVE -

Home: Skills

Manier van werken

Kwantitatief marktonderzoek

Net als bij kwalitatief onderzoek is het bij kwantitatief onderzoek van belang om helder en specifiek te zijn over wat u wilt weten en waarom u dat wilt weten. Wanneer dit bepaald is, kan de vragenlijst ontwikkeld worden. Daarna wordt er een testafname van de vragenlijst gedaan om de validiteit van de vragen te controleren.

Als de vragenlijst valide is en antwoord geeft op de vraagstellingen, kan deze uitgezet worden. Belangrijk aandachtspunt is de rekrutering van de respondenten vanwege de representativiteit van de steekproef, de doorlooptijd en het budget. Daarna worden de gegevens verzameld en geanalyseerd en worden de resultaten en conclusies gerapporteerd en eventueel gepresenteerd. Indien van toepassing, wordt er ook een beleidsadvies gegeven. 

Data-analyse

Gegevens om te analyseren kunnen voortkomen uit een verstuurde vragenlijst tbv marktonderzoek, maar ook uit reeds bestaande gegevens, bijvoorbeeld interne verkoopgegevens. De data-analyse vindt plaats met behulp van SPSS of R en soms ook met Excel. 

Er is een onderscheid tussen beschrijvende statistiek en toetsende statistiek.

Beschrijvende statistiek & visualisatie

Beschrijvende statistiek komt neer op het zo goed mogelijk beschrijven van de verzamelde of reeds aanwezige data. In het geval van het verwerken van een vragenlijst, betekent dit de frequentie of percentage van een bepaald gegeven antwoord, vaak ook gekoppeld aan bepaalde kenmerken van de respondenten om verschillen of overeenkomsten tussen bepaalde groepen respondenten te identificeren.


Bij reeds bestaande (intern beschikbare) data gaat het om het in kwantificeren van bepaalde eigenschappen en de onderlinge samenhang van bepaalde karakteristieken. Bijvoorbeeld klanten van een bepaalde omvang of uit een specifieke regio die andere of meer producten kopen dan de 'gemiddelde' klant.  

Toetsende statistiek

Bij toetsende statistiek wordt nagegaan of het reëel is om aan te nemen of een bepaalde bevinding in een steekproef ook in werkelijkheid bij de hele groep (populatie) voorkomt. Het kan gaan om een observatie of een verschil of juist samenhang tussen twee of meer groepen of variabelen. Toetsende statistiek is doorgaans meer relevant in het geval van een marktonderzoek met een representatieve steekproef om 'statistisch verantwoorde' uitspraken te kunnen over de gehele populatie dan bijvoorbeeld bij een analyse van bestaande klantgegevens, waar visualisatie en dashboarding meer behulpzaam kunnen zijn voor de besluitvorming. 

Markt- en concurrentie-analyse

Er zijn heel veel verschillende en interessante methoden om de markt en je concurrentie in kaart te brengen. Wat van doorslaggevend belang is voor een nuttige externe omgevingsanalyse, is dat je eerst een goed beeld hebt van je interne omgeving.

(a)  Interne analyse

Het is belangrijk om te begrijpen hoe een organisatie waarde creëert of, simpelweg, in staat wordt gesteld om geld te verdienen. Wat zijn de concurrentievoordelen of kritische succesfactoren, op welke competenties zijn die gebaseerd en hoe of in hoeverre worden deze in stand gehouden, versterkt of verzwakt. Als dit niet helder is, kan alles in de externe omgeving wel interessant zijn. In heb gedegen ervaring in dit soort interne analyses en beschik ook over specifieke software om zo'n analyse helder inzichtelijk te maken.

(2)  Externe analyse

Zoals gezegd, zijn er veel verschillende manier om een bedrijfsomgeving in kaart te brengen. Als er nu of op korte termijn een beslissing moet worden genomen die niet makkelijk teruggedraaid kan worden en tegelijkertijd naar verwachting van grote invloed kan zijn op de toekomstige bedrijfsprestaties, dan kan scenarioplanning goed inzicht geven in de beschikbare en te ontwikkelen strategische opties. Of als het van belang is om te achterhalen wat een bepaalde concurrent van plan is of hoe deze op een bepaalde actie of gebeurtenis zou reageren, dan kan een deep-dive helderheid geven in reële aannames daaromtrent. 

Drie punten zijn relevant voor het doen van een externe omgevingsanalyse:

(1) de keuze van het juiste model of combinatie van modellen - ieder model heeft nuttige kanten, maar onvermijdelijk ook beperkingen

(2) het correct toepassen van het model - het is bijna nooit simpelweg een invul-oefening 

(3) de bijdrage van de analyse aan de besluitvorming - de juiste informatie op de juiste manier bij de juiste mensen op het juiste moment

Door mijn ervaring met het leiden en faciliteren van workshops en management-sessies, heb ik geleerd dat strategische besluitvorming niet slechts papieren exercitie is, maar gebaseerd is op uitwisseling van ideeën en discussie. Veelal heeft dit een iteratief karakter en is er ook enige tijd nodig om informatie, ideeën en alternatieve oplossingen te kunnen overdenken. 

Home: Experience

Kwalitatief onderzoek & inzichten

Dankzij ruime ervaring op gebied van kwalitatief onderzoek zowel aan klantzijde als in de rol van consultant / freelancer, ben ik goed in staat uw behoefte aan inzichten om te zetten naar een goede onderzoeksvraag en een passende onderzoeksopzet. Mijn ervaring varieert van kleinschalig onderzoek naar de commerciële haalbaarheid van een vestigingsplaats tot grootschalige projecten in 10+ landen tbv de marktintroductie en positionering van een nieuw medicijn.

nr 1.png
nr 2.png

(1) Intake

ORIËNTATIE FASE

Voor een goed begrip van uw wensen en informatiebehoefte, is het van belang dat wij een uitgebreid gesprek hebben over uw situatie en doelstellingen.

Naast uw informatiebehoefte en doelstellingen, komen ook de doorlooptijd, gewenste betrokkenheid en voorkeur voor manier van communiceren tijdens de voortgang van het project aan bod.

(2) Voorstel

ONDERZOEKSVRAAG EN -OPZET

Op basis van het intake-gesprek wordt  vervolgens de onderzoeksvraag geformuleerd en volgt er een voorstel voor de onderzoeksopzet en het budget.

Afhankelijk van de wensen en ook de eventuele tijdsdruk, kan het nuttig zijn om samen te werken met (internationale) 

professionals of bureaus die bijvoorbeeld een specifieke taal beheersen of ingezet kunnen worden voor de rekrutering. Ik beschik over een netwerk van contacten met Nederlandse en buitenlandse professionals met wie ik goede ervaringen heb.

nr 3.png

(3) Veldwerk & analyse

INTERVIEWS

De interviews kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden; persoonlijk ('face to face'), online of telefonisch. Alle gesprekken kunnen opgenomen worden en - met toestemming van de respondent - beluisterd worden. 

U wordt als opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang in tijd en kwaliteit. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen w ook gaandeweg aanpassingen voorstellen. 

Tenslotte worden de interviews geanalyseerd en de resultaten en advies gerapporteerd en/of gepresenteerd in de vooraf afgesproken vorm.

Home: Skills

Virtual Ethnography & Customer Journey

Om inzicht te krijgen in de drijfveren en obstakels per fase in het beslissingsproces, kan het heel nuttig zijn om de klantreis (of patiënt-reis) in kaart te brengen. Er zijn generieke modellen voor klantreizen, maar het model neemt in bruikbaarbaarheid toe als het specifiek gemaakt en toegepast wordt.


Het verzamelen van gegevens om de klantreis in kaart te brengen, kan op verschillende manieren gedaan worden. Dit kan via kwalitatief onderzoek, eventueel opgevolgd door kwantitatief onderzoek, maar een doeltreffende en kostenefficiënte manier is via 'virtual ethnography'.


Via de methode van virtual ethnography worden berichten op sociale media in grote aantallen verzameld en op een bepaalde manier geanalyseerd, waardoor inzicht wordt verkregen in de klantreis zelf en de redenen waarom mensen in een bepaalde fase afhaken of doorgaan naar de volgende fase. 

Home: Education

About Me

I AM A STRATEGIC MARKET ANALYST THAT COMBINES INTERNAL AND EXTERNAL ANALYSIS AND FACILITATES MEANINGFUL DISCUSSIONS AND WORKSHOPS TO REFLECT UPON CURRENT AND FUTURE STRATEGIES. ALSO, I HAVE A SPECIAL INTEREST IN SCENARIO PLANNING.

OVERALL, I HAVE AN EXTENSIVE AND VERSATILE WORKING EXPERIENCE WITH SOLID ACADEMIC BACKGROUND AS MARKET RESEARCHER (QUANTITATIVE, QUALITATIVE AND SOCIAL MEDIA/ ETHNOGRAPHY), INDUSTRY & COMPETITIVE ANALYST AND STRATEGIST WITH LEADING COMPANIES IN INDUSTRIES SUCH AS LIGHTING, ENERGY, PHARMACEUTICAL, INSURANCE, BANKING, AUTOMOTIVE AND POSTAL DELIVERY SERVICES.

COMPETENCIES
Qualitative & Quantitative Market Research
Data Analysis & Visualization
Industry & Competitive Analysis
Virtual Ethnography & Customer Journey
Internal Business Analysis
Scenario Planning & Strategic Decision-making

fullsizeoutput_5639.jpeg
Home: About Me
Home: Quote

Let’s Connect

The Hague

+31 (0)6 1439 0539

  • LinkedIn

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page